شرکت بتن سازه تهران

داکت بتنی پیش ساخته

ادامه مطلبداکت بتنی

داکت بتنی

در اکثر پروژه‌های ساختمانی استفاده از کانال ها و سازه‌های از پیش ‌ساخته شده اهمیت بسیاری داشته داکت بتنی بخاطر محکم بودن، بسیار استفاده میشود.